சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உபாஞ்சு ஏகாந்தம் ; இரகசியம் ; மந்தமாகச் செபித்தல் .