சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உயிரளபெடை தனக்குரிய மாத்திரையின் மிக்கொலிக்கும் நெட்டுயிரெழுத்து .