சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உரு வடிவழகு ; தெய்வத் திருமேனி ; நிறம் ; அச்சம் ; அட்டை ; பலமுறை சொல்லுகை ; பருமை ; தோணி ; உடல் ; எலுமிச்சை ; இசைப்பாடல் ; நோய் ; உருவமுள்ளது ; உளியாற் செய்த சிற்ப வேலை ; தாலி முதலியவற்றில் கோக்கும் உரு ; தன்மை ; அகலம் .