சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உருக்கம் அன்பு ; இரக்கம் ; மனநெகிழ்ச்சி ; உருகுகை .