சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உருப்படி கணக்கிடக்கூடிய பொருள் ; பொருள் ; இசைப் பாட்டு .