சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உருள் தேருருளை ; வண்டி ; உரோகினி ; வட்டம் .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உருள் (வி) புரள் ; உருட்டு ; திரள் ; அழி .