சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உறி பண்டங்களை வைக்கத் தொங்கவிடும் கயிறு ; தூக்கு .