சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உலபம் நெருங்கிப் படர்ந்த கொடித் திரள் ; விழற்புல்