சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உலோட்டி தொந்தரவு ; சாராயச் சாரம்