சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உளதாதல் உண்டாதல் , தோன்றியிருத்தல் ; இருத்தல் .