சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உள்ளமை உண்மை , உளதாயிருக்கும் தன்மை .