சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உழக்குதல் கலக்குதல் ; மிதித்தல் ; உழுதல் ; விளையாடுதல் ; கொன்று திரிதல் ; வெல்லுதல் .