சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உழுவலன்பு பல பிறப்புகளில் தொடர்ந்து வந்த அன்பு , எழுமையும் தொடர்ந்த அன்பு .