சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உவர்க்களம் காண்க : உவர்நிலம் .