சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உவர்த்தரை காண்க : உவர்நிலம் .