சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உவா வெள்ளுவா , முழுமதிநாள் ; காருவா , அமாவாசை ; கடல் ; உகாமரம் .