சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊகனம் நியாயஞ் சொல்லுகை ; காரணங் காட்டுகை ; ஊகம் ; துணிபு .