சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊகித்தல் உத்தேசித்தல் ; தருக்கித்து ஆராய்தல் ; ஆலோசித்தல் ; ஆராய்ந்தறிதல் .