சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊக்கு ஊக்கம் , முயற்சி ; கொக்கி .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊக்கு (வி) முயல் ; எழுப்பு ; ஏறு .