சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊசிமல்லிகை ஒரு மல்லிகைவகை ; முல்லை .