சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊஞ்சற்பாட்டு ஊஞ்சலாடும்போது மகளிர் பாடும் பாட்டு .