சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊதம் யானைக் கூட்டம் ; போர் செய்ய அழைத்தல் , போருக்கு வருமாறு கேட்டல் .