சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊதல்போடுகை புகைபோட்டுப் பழுக்கச் செய்தல் ; பெருச்சாளி போன்றவை பொந்தினின்றும் வெளியேறப் புகைமூட்டுதல் .