சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊதுமாக்கூழ் ஓர் இனிப்புக் கூழ் .