சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊதுமாந்தம் குழந்தைகளுக்கு மாந்தத்தால் வயிறு விம்மும் நோய் .