சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊனுருக்கி இருமல்நோய் , சயரோகம் .