சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊன்றிச்சொல்லுதல் தெளிவாய்ப் பேசுதல் , உறுதியாய்ச் சொல்லுதல் .