சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊன்று சார்பு .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊன்று (வி) வேரூன்று ; நிறுத்து ; நடு ; தாங்கு ; அழுத்து ; நிலைபெறு ; இறுகப் பிடி .