சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊமைச்சி காண்க : ஊமச்சி ; கடல்மீன்வகை .