சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊராளி ஊரதிகாரி ; உழவுத் தொழில் புரிவோன் ; ஒரு மலைச்சாதி ; வரிக்கூத்து வகை .