சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊரெறிதல் ஊரைக் கொள்ளையிடுதல் .