சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊர்வலம் ஊரை வலப்பக்கமாகச் சுற்றி வருதல் ; உலாவருதல் .