சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊறணி ஊற்று ; கசிவுநிலம் ; சேற்றுநிலம் ; வருவாய் .