சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊறல் ஊறுதல் ; நீரூற்று ; சாறு ; பால் முதலியன சுரத்தல் ; மருந்திலூறல் ; மருந்தின் சாரம் ; பஞ்சலோகக்கலப்பு ; களிம்பு ; வருவாய் ; நீர்வற்றாப் பசுமை ; தோலின் மீதுண்டாகும் ஒரு நோய் .