சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊற்றுதல் வார்த்தல் ; வடித்தல் ; வெளியே விடுதல் .