சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊற்றெழுதல் ஊற்றுப் பெயர்தல் .