சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஊழியம் தொண்டு ; சிறைப்பட்டோர் செய்யும் வேலை .