சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எச்சவாய் குதம் , எருவாய் , மலவாய் .