சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எடுத்தடிவைத்தல் மெள்ள அடிபெயர்த்து வைத்தல் , தளர்நடையாய் நடத்தல் .