சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எடுத்துச்செலவு படையெடுத்துச் செல்லுகை .