சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எட்டி காஞ்சிரைமரம் ; வணிகர் பெறும் பட்டம் ; வணிக மாதர் பெறும் பட்டம் ; வணிகச் சாதி .