சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எண்கோணம் எட்டுக்கோணம் ; எட்டுமூலையையுடைய உருவம் .