சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எண்ணத்தப்பு நினைவு மயக்கம் ; மதிகேடு ; மதியாமை ; ஏமாறுகை ; கெட்ட எண்ணம் .