சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எண்ணலர் எண்ணார் , மதியாதவர் , பகைவர் .