சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எண்ணலளவை இலக்கத்தால் எண்ணும் அளவு .