சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எண்ணெய் எள்ளின் நெய் , நல்லெண்ணெய் ; எண்ணெய்ப் பொது ; ஒரு மரவகை .