சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எண்ணெய்க்காப்பு எண்ணெய் முழுக்கு ; சாத்தும் எண்ணெய் .