சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எண்மை எளிமை ; தாழ்மை ; கணிசம் .