சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எதிர்க்கெடுத்தல் குமட்டுதல் , உண்ட உணவு மேலே திரும்புதல் .