சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எப்பொழுது எக்காலம் , எப்பபோது .